Announcements - Limited Departmental Examination

Sr. No.SubjectDateSize (MB)Download
1 मागासवर्गीय उमेदवारांनी सवलतीची फी भरली तरी, खुल्या प्रवर्गाच्या पदासाठी विचार होणेबाबत. 05/03/2018 0.27 Click here to Download PDF
2 Police Sub Inspector Limited Departmental Main Examination-2017- Announcement regarding Physical Test 21/02/2018 0.05 Click here to Download PDF
3 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2017 उमेदवारांनी त्यांची माहिती विहित नमुन्यामध्ये भरुन देण्याबाबत मुदतवाढीबाबत घोषणा 03/02/2018 0.04 Click here to Download PDF
4 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब ( प्रशासन शाखा ) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2017 उमेदवारांनी त्यांची माहिती सोबतच्या नमुना प्रपत्र अ व प्रपत्र ब मध्ये भरुन देण्याबाबत घोषणा 25/01/2018 0.13 Click here to Download PDF
5 समांतर आरक्षण- मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुल्या प्रर्वगातील पदांसाठी विचार- वस्तुस्थिती 30/12/2017 0.06 Click here to Download PDF
6 Police Sub Inspector Limited Departmental Main Examination-2017- Announcement regarding Key 28/12/2017 0.28 Click here to Download PDF
7 Police Sub Inspector Limited Departmental Competetive Preliminary and Main Examination- Annoucement regarding Revised Scheme of Examination 18/11/2017 0.08 Click here to Download PDF
8 Police Sub Inspector Limited Departmental Competetive Preliminary Examination-2017- Annoucement regarding Result 18/11/2017 0.06 Click here to Download PDF
9 40-2017- MES Gr-B LTD. Dept. Competitive Exam 2017 - Announcement regarding submission of required information 23/10/2017 0.06 Click here to Download PDF
10 16-2017 - Assistant Section Officer Limited Departmental Competitive Examination, 2017 – Regarding Final Result 16/10/2017 0.05 Click here to Download PDF