Results- Departmental Examination

Sr. No.SubjectDateSize (MB)Download
1 Departmental Examination for supernumerary Assistant Collectors, Probationary Deputy Collectors and Probationary Tahsildars/Probationary Naib Tahsildars (April-2015) 14/01/2019 0.19 Click here to Download PDF
2 Assistant Motor Vehicles department Examination -January 2004 05/01/2019 0.08 Click here to Download PDF
3 महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-1( ऑक्टोबर 2014) 21/09/2018 0.17 Click here to Download PDF
4 शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अधिका-यांकरीता विभागीय परीक्षा जुलै, 2014 – राखून ठेवलेला निकाल 04/09/2018 0.08 Click here to Download PDF
5 तुरुंग अधिकारी विभागीय परीक्षा (जानेवारी - 2013) अधिसूचना 24/08/2018 0.17 Click here to Download PDF
6 वन अधिका-यांकरिता विभागीय परीक्षा (जुलै - 2014) अधिसुचना 24/08/2018 0.17 Click here to Download PDF
7 Forest Officers Departmental Examination July 2014 result 31/07/2018 0.33 Click here to Download PDF
8 भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील गट अ व ब संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक राजपत्रित अधिकारी विभागीय परीक्षा (ऑक्टोबर 2013) चा निकाल 27/07/2018 0.20 Click here to Download PDF
9 विक्रीकर अधिका-यांकरीता विभागीय परीक्षा- जानेवारी, 2014- पूरक अधिसूचना 21/07/2018 0.08 Click here to Download PDF
10 Sale Tax Officers Dep. Examination (Jan-2014) revised result. 20/07/2018 0.08 Click here to Download PDF